Un extintor d’incendis és un element portàtil a pressió, destinat a la lluita contra incendis per dur a terme una extinció manual. En prémer la maneta ubicada a la part superior del cilindre, l’agent extintor surt pel filtre connectat a la mànega de l’extintor.

És un aparell completament autònom que es pot desplaçar de forma còmoda i senzilla per una persona.

Hi ha diversos tipus d’extintors, en funció del tipus de risc que cal protegir i del tipus de foc generat dels materials, segons UNE-EN 2.

Cal tenir en compte que els focs tenen característiques diferents segons el tipus de combustible, de manera que cal triar l’agent extintor més adequat:

  • Focs de tipus A són els que originen els combustibles sòlids com la fusta, palles, cartró paper, tèxtils … que poden formar brases.

  • Focs de tipus B són els que originen els líquids inflamables o sòlids licuables amb la calor com la cera, alcohols, hidrocarburs ….

  • Focs de tipus C són els que originen els gasos inflamables mengi el gas natural, el hidrogen, el propà…

  • Focs de tipus D són els que originen els metalls combustibles com el potassi, magnesi, sodi … i altres quan estan reduïts a encenalls de petites dimensions.

  • Focs de tipus F (També s’identifica amb classe K), són els originats per productes de cuina principalment olis i greixos. Les seves característiques són semblants als tipus B, però procedeix contemplar-los a part atès que en els incendis les altes temperatures dels olis excedeixen molt a les dels líquids inflamables.

TIPUS D’EXTINTORS

Extintors de pols seca ABC: Recomanats per extingir incendis de classe A, classe B i classe C.

Extintors de CO2: Recomanats per extingir incendis de classe B i classe C.

Extintors d’Aigua: Recomanats per extingir incendis de classe A.

Extintors descuma: Recomanats per extingir incendis de classe A i classe B.

Extintors a base de pólvores especials: Recomanats per extingir incendis de classe D.

Els agents extintors més utilitzats solen ser els de pols ABC pel fet que serveix per a qualsevol tipus de foc i els de CO2 per a focs d’aparells elèctrics. Tenint en compte que la pols deixa residus, és aconsellable en algunes ocasions substituir-lo per aigua més additiu.

També cal valorar els efectes que pot tenir l’extintor sobre el gènere del local, especialment en recintes l’activitat estigui relacionada amb l’alimentació, el comerç de productes delicats, o continguin principalment aparells elèctrics.

ELS NOSTRES CLIENTS

separador

Open chat
Necessites ajuda?